Katalina | 2020 Graduate & familyTess 2017 SeniorNolan 2017 SeniorShae 2017 Senior2016 PHHS Sarah - Seasons of Senior YearBailey 2016 PHHS SeniorMadi 2016 PHHS SeniorEva 2016 PHHS SeniorBlair 2016 PHHS SeniorCecile 2016 PHHS SeniorColin & Ryan 2016 PHHS Seniors2015 PHHS Peri